برنامه ریزی نیازمندی مواد(BOM)

برنامه ریزی نیازمندی مواد (BOM) سندی است که سوابق اجزای سازنده یا مواد اولیه مورد استفاده برای تولید یک محصول را نگهداری می کند. برنامه ریزی نیازمندی مواد اودوو اسناد مناسب کلیه اجزای مورد استفاده برای تولید یک محصول را تضمین می کند. این همچنین شامل جزئیات کمی از اجزا برای تولید محصول است. علاوه بر این ، مسیریابی فرآیند تولید و مراحل جداگانه انجام می شود که تولید در برنامه ریزی نیازمندی مواد (BOM) ثبت می شود.

اودوو پشتیبانی از کاربر برای پیوند دادن چندین BoM با هر محصول را ارائه می دهد. این امر مستند سازی انواع مختلف محصول را تضمین می کند.

در اودوو، مسیریابی است که در ساخت در خود BOM انجام می شود. ایجاد چند سطح برنامه ریزی نیازمندی مواد: یک BOM از مواد  در BOM ​​دیگر.