پیشرفت 50 درصدی پروژه سامانه یکپارچه شرکت پخش فراورده های نفتی ایران
سامانه های یکپارچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 1400 راه اندازی می شوند.

آقای دکتر حسن حسن مدیر پروژه کنسرسیوم توسعه گران - مفتاح طی گزارش رسمی خبر از پیشرفت 50 درصدی ایجاد سامانه یکپارچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران داد.

این پروژه با ایجاد کنسرسیوم مشترک با شرکت مفتاح رایانه و شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در حال اجرا می باشد.

پیشرفت 50 درصدی پروژه سامانه یکپارچه شرکت پخش فراورده های نفتی ایران
مدیرسیستم ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
Share this post
برچسب‌ها
بایگانی
Sign in to leave a comment


توسعه گران نرم افزار آذربایجان برنده مناقصه ملی سامانه ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کشور