رونمایی از سامانه نظام مهندسی کشور
به همت متخصصان تلاشگر شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان فاز اول پروژه یکپارچه سازی اطلاعات نظام مهندسی ساختمان کشور مورد بهره برداری قرار گرفت این سامانه با حضور معاون وزیر رونمائی شد.

متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد. متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.

متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.متن خبر شماره سه، توضیحات کامل در باره این خبر، این یه خبر تست می باشد.

رونمایی از سامانه نظام مهندسی کشور
مدیرسیستم ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
Share this post
برچسب‌ها
بایگانی
Sign in to leave a comment


حضور فعال شرکت توسعه گران نرم افزار در نمایشگاه فناوریهای مسکو
شرکت توسعه گران نرم افزار آذربایجان در بزرگترین رویداد فناوری اطلاعات روسیه در شهر مسکو حضور فعال داشت.