نرم افزار کارتابل تدارکاتی

معرفی کلی

سیستم کارتابل تدارکاتی از زیر سیستم های نرم افزار هوشمند یکپارچه تدارکاتی می باشد که به منظور مکانیزه کردن و پوشش فعالیتهای موجود در مدیریت تدارکات جهت ارائه خدمات به پرسنل سازمان طراحی و پیاده سازی شده است .

این سیستم شامل چندین زیر کارتابل می باشد که هر کدام بر اساس فرایندهای کاری تعریف شده توسط مدیریت سیستم انجام می گیرند .خروجی هر کارتابل بر اساس ماهیت کاری انجام شده به سیستم مربوطه جهت صدور اسناد مربوطه و یا ادامه فعالیت انتقال می یابد. همچنین نتیجه فعالیتهای انجام یافته بر روی درخواستها از طریق کارتابل تدارکاتی توسط درخواست کنندگان قابل پیگیری و ردیابی می باشد سيستم به منظور سهولت فعاليتهاي کاري شرکت ها و سازمانها بر اساس فرايندهاي کاري تعریف شده و موجود درآنها مي باشد و شامل چندين بخش مجزا مي باشد برخي از قسمتها کارکرد عمومي داشته و توسط کليه پرسنل قابل استفاده مي باشد و ساير قسمتها اختصاصي و بر اساس فرايندهاي کاري قابل استفاده مي باشد.

از مزاياي اين سيستم ارتباط با ساير سيستمها و تبادل اطلاعات به صورت مکانيزه مي باشد که اين امر باعث کاهش خطاي ورود اطلاعات در بخشهاي مختلف و توسط کاربران ساير بخشها مي شود. از ديگر امکانات اين سيستم امکان رديابي و پيگيري درخواستهاي ثبت شده توسط خود پرسنل که باعث کاهش مراجعين به بخشهاي مربوطه مي گردد.

امکانات و ابزارهای نرم افزار
 • قابليتهاي بخش مدیریتی کارتابل تدارکاتی : تعریف چارت سازمانی سازمان

 • تعیین واحدهای تدارکاتی چارت سازمانی

 • تعریف پرسنل سازمان به همراه پست سازمانی هر پرسنل

 • تعریف فرایندهای کاری به تفکیک هر فعالیت

 • تعریف کاربران دخیل در هر فرایند

 • تعیین سطوح دسترسی هر فرایند

 • تعیین انباردارهای انبارها

 • بازیابی حواله و رسید ها

 • بلوکه کردن کد کالا

 • صادر کنندگان مجوز خرید و خدمات

 • ارائه مجوز جهت استفاده از انبار لوازم التحریر

 • تعریف واحدهای دخیل در خرید، خدمات، پروژه

 • مدیریت منوهای کارتابل تدارکاتی

امکانات زیر کارتابل خرید

 • ثبت درخواست خرید اقلام بر اساس کالاهای موجود در انبار در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم صدور برگ انجام معامله جهت صدور برگ انجام معامله

 • ارسال درخواستهای شهرستانی به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل خدمات

 • ثبت درخواست خدمات در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم صدور برگ انجام معامله جهت صدور برگ انجام معامله

 • ارسال درخواستهای شهرستانی به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل تعمیرات ملزومات اداری

 • ثبت درخواست تعمیرات ملزومات اداری در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان واحد خدمات در سیستم امور خدماتی

 • ارسال درخواستهابه سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

 • امکانات زیر کارتابل حواله

 • ثبت درخواست حواله بر اساس موجودی کالاهای واحد پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم انبار جهت صدور حواله

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل پروژه

 • ثبت درخواست پروژه در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • قیمت گذاری درخواست توسط کارشناسان مربوطه

 • تعیین نوع معامله توسط سیستم بر اساس قیمت سالیانه

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواستهای استانی به سیستم صدور برگ انجام معامله جهت صدور برگ انجام معامله

 • ارسال درخواستهای شهرستانی به سیستم بودجه جهت تامین اعتبار درخواست

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل تامین اعتبار

 • ثبت درخواست تامین اعتبار خرید اقلام، خدمات، پروژه در سطح شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواست تامین اعتبار به سیستم بودجه جهت بررسی و تامین اعتبار

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل مصرف اجناس

 • ثبت درخواست مصرف یا عدم مصرف اجناس بر اساس حواله های صادر شده واحد پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواست به سیستم گزارش مصرف اجناس جهت صدور سند سند مصرف یا عدم مصرف

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل اموال مازاد

 • ثبت درخواست اموال مازاد بر اساس اموال ثبت شده به نام پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • تائید و چاپ درخواست بر اساس فرایند کاری طی شده

 • ارسال درخواست به سیستم اموال مازاد جهت صدور سند اموال مازاد

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل کارتریج

 • ثبت درخواست شارژ، تعویض، تعمیر کارتریج پرینترهای اموال هر پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • ارجاع درخواست به پیمانکار مربوطه جهت انجام عملیات به همراه چاپ درخواست

 • ارسال درخواست به سیستم کارتریج جهت صدور سند کارتریج

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست

امکانات زیر کارتابل تغییر تحول اموال

 • ثبت درخواست تغییر تحول اموال هر پرسنل در سطح استان و شهرستان

 • ارسال درخواست بر اساس فرایند تعریف شده در بخش مدیریتی درخواست

 • ارسال درخواست به سیستم اموال جهت تغییر تحول نهائی

 • مشاهده جزئیات درخواستها

 • امکان پیگیری و مشاهده آخرین وضعیت درخواست

 • مشاهده آرشیو درخواستهای امضا شده هر پرسنل

 • ردیابی درخواستها

 • مشاهده مراحل امضا درخواست 

امکانات گزارش گیری نرم افزار :
 • ارسال اطلاعات به قالب هایی همچون ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های داده های مورد نظر کاربر

 • مرور اطلاعات وارد شده در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی

 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی در قالب گزارش‌‌های جامع

 • تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم های فنی به صورت استاندارد

 • ارائه‌ی گزارش ریز اقلام بر اساس نیاز و درخواست کارفرما

 • طراحی ( بومی سازی ) گزارشات مرسوم با اعلام و نیاز کارفرما 

مشخصات فنی و ابزارهای طراحی نرم افزار :
 • بانک اطلاعاتي مورد استفاده : 2017 SQL server

 • تکنولوژي هاي مورد استفاده :.NET , JAVA SCRIPT,MVC

 • شيوه ارتباط با بانک اطلاعاتي : ADO.NET

 • استانداردهاي رعايت شده در پروسه طراحي

 • لايه ارتباطي : SHTTP –HTTP – TCP/IP لايه مياني : JSP – ASP – PHI – SSI – CGI .NET لايه رابط کاربر: XML –DHTML –VB SCRIPT – JAVA – CSSXSL –DTD

 • نوع سيستم عامل و سرور ها : XP, WINDOWS2000, WINDOWS2003, WINDOWS2008, WINDOWS2012

 • متدلوژي توسعه نرم افزار : RUP

امنیت نرم افزار :

 در مورد امنيت از آخرين تکنولوژي موجود در توليد نرم افزارهاي تحت وب که به وسيله .NET کنترل شده و بسته به نوع قسمتها با چندين سطح پيش بيني شده سعي خواهد شد کليه حفره هاي امنيتي بسته شود .

 • لاگ گیری عملیات در سیستم

 • امکان مجوز دهی به بخش های مختلف سیستم

 • امکان تعریف فرایند های کاری

برخی از مشتریان :
 • شرکت مپنا

 • سازمان انرژی اتمی ایران 

 • شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی

 • شرکت سرمایه گذاری فاتحان عصر تدبیر