نظارت بر مراکز داده

توسعه گران نرم افزار آذربایجان در برخی از پروژه ها نه به عنوان مجری احداث زیر ساخت و یا دیتاسنتر  , بلکه به عنوان ناظر بر حسن اجرای پروژه ها و به عنوان مشاور امین و صادق مشتریان, تلاش می کند تا با اتکاء بر دانش متخصصان خود بر حسن انجام کار دیگر مجریان نظارت نماید.در این وضعیت, شرکت می تواند در عین نظارت, نسبت به ارایه مشاوره تخصصی به مشتریان خویش نیز عمل نماید. نظارت ما از مرحله احداث زیر ساخت تا نصب, پیاده سازی و سرویس های یک مرکز داده که توسط دیگر پیمانکاران انجام می شود را در برگیرد .