تدوین طرح جامع ICT

هدف از تهيه طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات، ارائه نقشه راه براي سه يا پنج سال آينده در زمينه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان مي‌باشد. اين برنامه متشكل از سبدي از انواع طرح‌ها، پروژه‌ها / فعاليت‌ها خواهد بود كه در حوزه‌هاي مرتبط و از ديدگاه‌هاي مختلف تدوين و تشريح مي‌گردند. در تدوين طرح جامع، همانطور که از نام آن نيز مشخص است، تاکيد بر جزئيات نيست بلکه با نگاهي وسيع و از بالا به پايئن، نيازهاي فاوا سازمان در يک بازه دراز مدت شناسايي و براي تحقق آن برنامه ريزي مي‌شود. مدت لازم براي تهيه طرح جامع بسته به اندازه و نياز سازمان بين سه ماه تا هفت ماه متغيير است، افق برنامه ريزي در طرح جامع معمولا سه تا پنج سال در نظر گرفته مي شود که البته اين طرح مي بايست پس از تدوين و شروع اجرا بصورت سالانه بازبيني شود. يکي از پيش نيازهاي اصلي تدوين طرح جامع توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان تعيين مولفه‌هاي راهبردي فاوا است

اين مولفه‌ها پاسخگوي سئوالات کليدي زير در حوزه فاوا هستند:

 • كجا هستيم؟

 • ما قرار است کجا باشيم؟ (چشم انداز فاوا)

 • ما قرار است چه کار کنيم؟ (مأموريت فاوا)

 • به چه چيزهايي بايد برسيم؟ (اهداف فاوا)

 • چگونه ميتوانيم به چيزهاي که مي خواهيم، برسيم ؟ (راهبردهاي فاوا)

 • چه چيزهايي نياز داريم؟ (عوامل حياتي موفقيت فاوا)

اهداف اجرای طرح جامع فناوری اطلاعات

 • هم راستاسازي فاوا با چشم انداز و ماموريت سازمان

 • برنامه ريزي بلند مدت براي بکارگيري هدفمند فاوا در شرکت

 • تعيين جايگاه و نقش فاوا در برنامه هاي کاري سازمان

 • يکپارچه سازي سيستم هاي اطلاعاتي

 • ارتقاء نگرش مديريت سازمان به مديريت فاوا به عنوان واحد ارزش افزا

 • آينده نگري و در نظر گرفتن نيازهاي سرمايه گذاري در بخش فاوا

 • تدوين اهداف و راهبردهاي فاوا با توجه به سطح بلوغ و آمادگي الکترونيک سازمان

 • استفاده مؤثر از منابع موجود بخش فاوا براي طرح هاي آينده

فاز صفر : معماری سازمانی

 • دارايي اطلاعاتي استراتژيك كه تعريف‌كننده چشم‌انداز سازمان است.

 • اطلاعات مورد نياز براي تحقق چشم‌انداز

 • فناوري‌هاي مورد نياز براي تحقق چشم‌انداز

فاز دوم:

 • معماری وضع مطلوب کسب و کار

 • معماری وضع مطلوب سیستم ها

 • معماری وضع مطلوب داده و اطلاعات

 • معماری وضع مطلوب فناوری

 • همبندی معماری ها

فاز اول : وضعیت موجود

 • معماری وضع موجود کسب و کار

 • معماری وضع موجود سیستم ها

 • معماری وضع موجود داده و اطلاعات

 • معماری وضع موجود فناوری

فاز سوم

فرآيندهاي انتقالي براي پياده‌سازي طرح های جدید مطلوب در پاسخ به نيازهاي در حال تغيير می باشد.