مدیریت چرخه عمر محصول (BOM)

مدیریت چرخه عمر محصول (PLM) در اودوو با سفارشات تغییر مهندسی (ECO) سروکار دارد. سفارشات تغییر مهندسی (ECO) ، همانطور که از نام آن مشخص است ،روشهایی است که برای اعمال تغییرات در اجزای محصول ، اسناد یا مجامع انجام می شود. در اینجا ، تغییرات را می توان با توجه به فرآیندها ، دستورالعمل های کار یا تغییرات مشخص شده ایجاد کرد.

در صورت موجود نبودن BOM موجود در بازار ، کاربر می تواند BOM را با کمک مهندسی تغییر سفارش به روز کند. برای این ، شما باید از PLM استفاده کنید.