راهکارهای صنعتی : صنعت ساختمان

شرکت توسعه گران نرم افزار به عنوان یک شرکت فعال در صنعت ساختمان و با هدف تامین نیازهای خاص این صنعت راهکار مبتنی بر فناوری اطلاعات را برای این صنعت ارائه کرده است.

بخشی از زیر سیستم های این راهکار عبارتند از :

  • نظام مهندسی

  • کارگاه بتن