ماژول مدیریت درخواستهای تعمیرات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
تعریف کارگران قراردادی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت کارتریج
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پرداختی پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آلارم قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت اموال اسقاط و مستعمل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تغییر تحول اموال
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت اموال پرسنل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت آلارم
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت لیست سیاه پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت استعلام
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بارگزاری اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاعات پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول لیست سیاه پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دریافت اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بازگشائی پاکات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR