محاسبه اتوماتیکحق ماموریت ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور فیش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول فرمول ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تعریف کسورات و مزایا
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت عاملهای حقوقی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل ممیزی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تنخواه گردان ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت ضمامنت نامه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت مراحل پرداخت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دریافت اطلاعات قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تخصیص
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تامین اعتبار جاری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تامن اعتبار سرمایه ای
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول محل های تامین اعتبار
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت دارائی های ثابت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور سند اسقاط
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت فرایند اسقاط
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور چک
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR