ماژول زمانبندی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال SMS
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت نوبت دهی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت شیفت های کاری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
فرآیند ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
داشبورد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
فرم ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
یکپارچه ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
گزارش ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مشاهده اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول طبقه بندی اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اسکن اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تقویم روزانه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست زمان جلسه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت جلسات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول زمانبندی جلسات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR