ماژول بستن حسابها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزارشات حسابداری و دفاتر
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت چک
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول سرفصل های حسابداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت شرکتها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آرشیو الکترونیکی اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مشاهده اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول طبقه بندی اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اسکن اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول داشبورد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل مالی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل فروش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل فنی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل اداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اتوماسیون اداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تردد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مرخصی و ماموریت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR