ماژول پرداخت آنلاین
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پرداخت آنلاین
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول سفارش غذا
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت کاربران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت منو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت رستوران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل تردد دانش آموزان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول خدمات الکترونیک مدرسه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول معرفی مدرسه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت نام
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مخزن کتاب
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول امانت کتاب
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت وقایع
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت حضور و زمانبندی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل تردد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR