ماژول مدیریت مرخصی ذخیره پرسنل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت کارکرد جانبازان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ماموریت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مرخصی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR