ماژول درخواست جذب استخدام
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آزمون
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت مصاحبه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تولید رزومه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت نام متقاضیان استخدام
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR