ماژول فرمول
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت عامل ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پلکان توسعه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی پروژه ای
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی فردی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی تیمی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی عملکرد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی شایسته محور
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی (360,180,270,90)
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR