ماژول ارزیابی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آزمون الکترونیک
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تقویم آموزشی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اثر بخشی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نظرسنجی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گواهینامه ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول برگزاری دوره
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول برنامه ریزی دوره
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نیازسنجی آموزشی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ابتکارات و تالیفات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دوره های آموزشی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول موسسات آموزشی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت مدرسین و قراردادها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR