ماژول مدیریت تردد پرسنل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت ورود و خروج تجهیزات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تردد پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR