ماژول مدیریت درخواست تعمیرات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت الحاقیه قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت آرشیو درخواست ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول فرآیند ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت سطوح دسترسی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست کالا از مرکز استان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت فرمهای عمومی/ اداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت اموال مازاد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست تغییر تحول اموال
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جابجائی تجهیزات پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست خدمات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول درخواست خرید
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت حواله ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت رسید
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR