ماژول اطلاعات پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول لیست سیاه پیمانکاران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دریافت اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بازگشائی پاکات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت آگهی ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR