ماژول تامن اعتبار سرمایه ای
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول محل های تامین اعتبار
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت دارائی های ثابت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور سند اسقاط
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت فرایند اسقاط
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR