ماژول زمانبندی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال SMS
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت نوبت دهی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت شیفت های کاری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR