ماژول داشبورد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل مالی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل فروش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل فنی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کارتابل اداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اتوماسیون اداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تردد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مرخصی و ماموریت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR