ماژول بستن حسابها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزارشات حسابداری و دفاتر
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت چک
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صدور اسناد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول سرفصل های حسابداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت شرکتها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR