ماژول گزارش ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نظارت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل بودجه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بودجه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول طرح
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR