ماژول پروژه های واگذاری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پروژه های در حال ساخت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول انتقال پروژه های مسکن شهری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پروژه های مسکن شهری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تسهیلات بانکی مضاربه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تسهیلات بانکی خرید
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تسهیلات بانکی مشارکت مدنی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول فروش قطعی پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پرداخت نقدی متقاضیان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تحویل واحد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تخصیص واحد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزینش متقاضیان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تخصیص پروژه اولیه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت نام متقاضیان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR