ماژول فهرست بها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت دستورالعمل ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت اخطارها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صورتجلسه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت تحویل پروژه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صورت وضعیت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت سرپرست کارگاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول زمانبندی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول قرارداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مناقصات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پروژه های مصوب
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول برآورد اولیه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR