ماژول نمودار ساماندهی متقاضیان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مازول نمودار کلی تسهیلات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول انتقال متقاضی انفرادی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جستجوی پیشرفته
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول متقاضیان دارای زمین ملکی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول متقاضیان انفرادی 99 ساله
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت بخش زمین
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت شهرها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR