ماژول نمودار تسهیلات ساخت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نمودار سازمانی متقاضیان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول محاسبه ظرفیت کل مشاور
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت ظرفیت سامانه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت دستورالعمل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آزاد سازی ظرفیت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول محاسبه ظرفیت باقیمانده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول انتقال مشاور به لیست سیاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تخصیص پروژه به عامل چهارم
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پرونده ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ثبت نام مشاوران
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تخصیص پروژه به مشاور
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR