ماژول GPS
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول گزارشات ماهانه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پیشرفت فیزیکی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول منابع و مصارف
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول توجیه فنی و اقتصادی اولیه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بودجه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR