ماژول مدیریت مشخصات کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مجوز سطح دسترسی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تبدیل روستا به شهر
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صورت گردش های مالی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اخطارهای نظارتی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول استعلام متقاضی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تعریف اطلاعات پایه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال پیام کوتاه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل کد ملی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول طرحهای ملی و استانی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اعتبارات ملی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول زلزله
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول سیل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نظارت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نوع طرح گردشگری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بافت با ارزش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول جابجائی سکونت گاهها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آماده سازی و تفکیک اراضی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تعیین محدوده
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بازنگری مجدد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR