ماژول نقشه برداری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ماده 27
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تفکیک آپارتمان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول شورای انتظامی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آموزش
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول امور ناظرین
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول امور نقشه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول امور مالی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول واحد آب
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول واحد گاز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول روابط عمومی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول خدمات رفاهی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول پروفایل مهندسان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاعات پرونده ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اطلاعات شرکتها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول دفاتر طراحی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مجریان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول صلاحیت و ظرفیت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تقسیمات جغرافیایی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR