مدیریت مبتنی بر مکان (نقشه)
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
اپلکیشن موبایلی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
مدیریت نتایج آزمون
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
آزمون
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
درخواست آزمون دوره ای
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ثبت تجهیزات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ثبت کالیبراسیون
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR