ماژول مدیریت بحران و پدافند
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت آموزش های ایمنی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت بهداشت کارکنان
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت ایمنی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR