ماژول ارسال SMS
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت پایه ماژول ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول Log انجام عملیات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول فرایند ساز
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال ایمیل
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR