ماژول گزارشات محرمانه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارسال پلاسما
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل کیفی خارجی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول اقدام اصلاحی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
واکسیناسیون هایپیرمیون ضدهاری
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول انحراف و رخداد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول QP
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول قرنطینه
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول محصول نامنطبق
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کنترل کیفی داخلی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول Look Back
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول آزمایشات تاییدی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ایمنی بهداشت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR