ماژول تعمیر
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بارکد
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول خرید
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول انبار
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول کیفیت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول نگهداری و تعمیرات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول تجهیزات
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت چرخه عمر محصول
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول برنامه ریزی تولید
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR