ماژول اتوماسیون بازاریابی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول زمانبندی قرار ملاقات ها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول امضاء الکترونیکی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول یاداشت
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول بحث و گفتگو
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول ارزیابی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مرخصی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول حضور و غیاب
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول قراردادها
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول استخدام
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR
ماژول مدیریت منابع سازمانی
1.15 ﷼ 1.15 ﷼ 1.1500000000000001 IRR