تدوین معماری سازمانی

ایجاد معماری سازمانی، در ابتدا امری بسیار دشوار به نظر می رسید، بنابراین چارچوب های معماری سازمانی برای ساده سازی فرآیند و هدایت معمار توسعه یافته است. چارچوب معماری سازمانی مجموعه ای از بهترین استانداردها، ابزارها، فرآیندها، و قالب ها می باشد که جهت کمک به ایجاد معماری سازمانی و معماری در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برخي از چارچوبهاي رايج در زمینه ی معماری سازمانی عبارتند از:

  • Zhachman

  • Togaf

  • Fea

  • گارتنر

  • Teaf

معماری سازمانی چارچوبی ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺳﺎزﻣﺎن و اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ به ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. معمار سازمانی همانند دیگر معماران با بخش‌های مختلف سیستم درگیر می‏‏شود، اما برخلاف دیگر معماری‌ها، معمار با سیستمی مواجه‌است که اجزای آن اغلب غیرفیزیکی، غیرقابل لمس و مفهومی بوده و روابط حاکم بر آنها منبعث از روابط و فرهنگ کاری و (یا) انسانی است. جهت توصیف چنین سیستمی، او نمی‌تواند از روش‌های رایج برای دیگر معماری‌ها استفاده نماید و نیاز به استفاده از مدل‌های مختلف دارد. می‌توان معماری سازمانی را با مجموعه‌ای از مدل‌های بهم پیوسته و مرتبط نمایش داد که انتخاب بین انواع مدل‌های مناسب بر عهده معمار است. در واقع، در معماری سازمانی با یک نوع مهندسی مجدد در کل سازمان، از منظر سیستم‌های اطلاعاتی روبرو هستیم که سعی در بهبود فرآیندهای کاری سازمان از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات دارد. خدمات معماری سازمانی راهبران به شما در هر زمینه از کسب و کار و IT بینش روشنی ارائه می دهد تا شما بتوانید به اطلاعات مورد نیاز خود جهت هدایت سازمان خود به وضعیت مورد نظر دسترسی یابید. معماری سازمانی شرکت ها را قادر می سازد تا تغییرات داخلی خود را در پاسخ به پویایی خارجی و عدم قطعیت محیط عصر اطلاعات وفق دهند. معماری سازمانی نه تنها به منزله پایه ای برای مدیریت تغییر است، بلکه مکانیسمی است که بوسیله آن می توان سیستم های سازمانی را با اهداف مدیریتی همراستا نمود.