توسعه گران نرم افزار آذربایجان فناور برتر آذربایجان شرقی شد

پایان سال 1399 برگ زرینی در کارنامه درخشان توسعه گران نرم افزار آذربایجان رقم خورد و این شرکت با بیشترین شرکتهای اسپین آف به عنوان فناور برتر آذربایجان شرقی انتخاب و با حضور معاون وزیر علوم ، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران استانی مورد تقدیر قرار گرفت.

توسعه گران نرم افزار آذربایجان فناور برتر آذربایجان شرقی شد
مدیرسیستم ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
Share this post
برچسب‌ها
بایگانی
Sign in to leave a comment


پیشرفت 50 درصدی پروژه سامانه یکپارچه شرکت پخش فراورده های نفتی ایران
سامانه های یکپارچه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در شش ماهه نخست سال 1400 راه اندازی می شوند.